Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Fri, 25 Jul 2014 02:57:38 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 16-18 shi ji zhong Ya li shi di li wen xian / B.A. Aḣmedov zhu Chen Yuanguang yi. --
 2. 20 shi ji Zhongguo yi shu shi = A history of art in twentieth-century China / Lü Peng zhu. -- 2009.
 3. 80 hou shi wei Xianggang nü shi ren : shi xing jia yuan / [xuan bian Kun Nan] -- 2011.
 4. 1844 nian Faguo shi Hua tuan wai jiao huo dong ri ji = 1844 nian Faguo shiHuatuan waijiao huodong riji / [Fa] Jialüeli [Joseph Marie Callery] zhu Xie Haitao yi. --
 5. Ba guo lian jun qin Hua shi lu, 1900-1901 : da guo zhi shang / Li Fengfei zhu bian. -- 2012.
 6. Ba Jin "Sui xiang lu" lun gao / Zhou Limin zhu. -- 2012.
 7. Ba shi ji shi feng : tan suo Tang shi shi shang "Shen Song de shi ji" (705-805) = The eighth century poetic manner : an exploration of the "Shen-Song century" (705-805) in Tang poetic history / Wu Guangxing zhu. --
 8. Bai nian tian an men = Six centuries of Tian'anmen / Jia Yingting zhu. --
 9. Bao gao wen xue xian dai zhuan xing yan jiu = Baogaowenxue xiandaizhuanxing yanjiu / Gong Jushan zhu. -- 2012.
 10. Bei huan ji / Wang ban yi = Laughter and tears : translation of selected Kunqu dramas / translation by Ben Wang. -- 2009.
 11. Bei shi da min su xue lun cong / Dong Xiaoping, Wan Jianzhong zhu bian. -- 2013.
 12. Bei Song shi qi zi ran zai hai yu zheng fu guan li ti xi yan jiu / Shi Tao zhu. -- 2010.
 13. Bei zheng di nong min cha yi xing shou chang yi yuan yan jiu : yi Fujian Sheng wei li / Lin Yibiao zhu. -- 2011.
 14. Beijing da xue Zhong wen xi bai nian tu shi, 1910-2010 / Wen Rumin zhu bian. -- 2010.
 15. Beijing kao gu gong zuo bao gao (2000-2009) / zhu bian Song Dachuan fu zhu bian Zhu Zhigang. -- 2011.
 16. Beijing ri bao chuang kan 60 zhou nian ji nian tu ji She ying ji / Beijing ri bao chuang kan 60 zhou nian ji nian tu ji bian wei hui bian. -- 2012
 17. Beijing zhu shu shi / ben shu zhu bian Zhao Yali. -- 2012.
 18. Bian luan zhong de di fang quan shi : Qing mo Min chu Guangdong de dao fei wen ti yu she hui zhi xu / He Wenping zhu. -- 2011.
 19. Bian yuan de zi you = Bianyuan de ziyou / Liu Xiang zhu. --
 20. Bu ke wang ji Mao Zedong : yi wei Xianggang jing ji xue jia de ling lei kan fa / Kuo Yiyao. -- 2010.
 21. Cai pin cai zao / Wang Anyi zhu. -- 2008.
 22. Cang hai yi yin : Mingguo shi qi Qing yi min ci yan jiu / Lin Li zhu. -- c2012.
 23. Chaling pai yu Ming zhong qi wen tan yan jiu / Sima Zhou zhu. -- 2010.
 24. Chang duan ge xing / Yang Mu. --
 25. Chang he shi ci yan jiu : yi Tang Song wei zhong xin / Gong Bendong zhu. --
 26. Changzhou Bai tai gong / kou chuan Zhou Yufeng zheng li Zhang Jianwei. --
 27. Chao yue zuo you ji jin zhu yi : Zou chu Zhongguo zhuan xing de kun jing = Beyond left and right radicalism / Xiao Gongqin zhu. -- 2012.
 28. Chaoxian zhan zheng zai tan : Zhong Su Chao de he zuo yu fen qi / Shen Zhihua zhu. -- 2013.
 29. Chen Huangmei wen ji = Selected works of Chen Huangmei / Chen Huangmei zhu. --
 30. Chen lun, chan hui yu jiu du : Zhongguo wen hua de chan hui shu xie lun ji = Fall, penitence, and salvation : a collection of essays on confession in Chinese culture / zhu bian Li Fengmao, Liao Zhaoheng. --
 31. Chen Rongjie yu Meiguo de Zhongguo zhe xue yan jiu = Chen Rongjie and Chinese philosophy study in the United States / Cui Yujun zhu. -- 2010.
 32. Cheng Qianfan Shen Zufen nian pu chang bian / Xu Youfu zhu. --
 33. Chi lai de hou zhi min : zai lun jie yan yi lai Taiwan xiao shuo / Liu Liangya zhu = Belated postcoloniality : post-martial law Taiwanese fiction / Liang-ya Liou. --
 34. Chong du Makesi : yi zhong zhe xue guan de dang dai quan shi = Rereading Marx : a contemporary explanation of meta-philosophy / He Zhonghua zhu. --
 35. Chong gou jin dai Zhongguo : Zhongguo li shi xie zuo zhong de xiang xiang yu zhen shi / [Mei] Li Huaiyin zhu Sui Yousheng, Wang Chuanqi yi. --
 36. Chong kan Luoyang qie lan ji : Shantao lun / Yang Xuanzhi zhuan Xu Gaoruan chong bie wen zhu bing jiao kan, Xu Gaoruan zhuan. --
 37. Chong xin fa xian Hu Shi / Geng Yunzhi zhu. -- 2011.
 38. Chong xiu Dingxi Xian zhi jiao zhu / bian zhuan Guo Hanru jiao zhu Zheng xie Dingxi Shi Anding Qu wei yuan hui. -- 2011.
 39. Chongqing da hong zha dang an wen xian. Cai chan sun shi. Chang kuang gong si bu fen / Zhu bian Tang Runming, fu zhu bian Gao Yang. --
 40. Chongqing yi min shi / Zhu bian Li Yujie fu zhu bian Xiang Zhongyin, Yue Jingzhu. --
 41. Chu jian bo zhu zi suo yin : (fu yuan wen ji jiao shi) / zhu bian Zhang Xiancheng bian zuan zhe Zhang Xiancheng, Fang Xiangnan. --
 42. Cong Han Zang bi jiao lun shang gu Han yu nei bu gou ni / Huang Jinwen zhu. -- 2012.
 43. Cong huang tu di zou chu de Beijing zhi qing / Beijing Yan'an zhi qing lian yi hui bian. -- 2014.
 44. Cong tu gai dao wen ge : Zhongguo dang dai 100 wei zhi shi fen zi de e nan / Zhao Xu zhu. --
 45. Da jiang dong qu : Wang Shiyuan jiao shou 80 sui he shou wen ji / Shi Feng, Peng Gang zhu bian. -- c2013.
 46. Dade Piling zhi ji yi : wai si zhong / Yang Yinmin ji jiao. --
 47. Dali wen shi zi liao xuan bian / ze ren bian ji Che Shuqing Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dali Baizu Zizhizhou wei yuan hui wen shi he xue xi wei yuan hui bian. --
 48. Dang dai xi fang Han xue yan jiu ji cui. Zhong gu shi juan / ben juan zhu bian Shan Guoyue. -- 2012.
 49. Dao jiao fu zhou fa shu yang sheng xue : yi "dao fa hui yuan" wei he xin / Zheng Zhiming, Jian Yinü zhu --
 50. Dao, xue, zheng : ru jia gong gong zhi shi fen zi de san ge mian xiang / Du Weiming zhu Qian Wenzhong, Sheng Qin yi. -- 2013.
 51. Di guo zao jiu liao wo : Yi ge Yingguo ren zai jiu Shanghai de wang shi = Empire made me : An Englisbman adrift in Shanghai / (Ying) Luobote Bikesi zhu Jin Jian yi. -- 2012.
 52. Ding ding guo jiang : xin Zhongguo cheng li 60 nian Zhongguo bian jie wen ti yan jiu / Nie Hongyi zhu. -- 2011.
 53. Ding Yi : gai kuo de, chou xiang de = Ding Yi : specific abstracted. --
 54. Dong an ji shi / Xia Shang zhu. --
 55. Dong bei jiao fu : cong dou fu jiang dao wei Manzhou guo zong li / Jia Hongbin zhu. -- 2013.
 56. Dong Ya kao gu xue de zai si : Zhang Guang zhi xian sheng shi shi shi zhou nian ji nian lun wen ji / Chen Guangzu zhu bian = Rethinking East Asian archaeology : memorial essay collection for the tenth anniversary of Kwang-chih Chang's death / edited by Kwang-tzuu Chen. --
 57. Dongba shen hua yan jiu / Bai Gengsheng zhu. -- 2012.
 58. Dongbei jie fang zhan zheng ji shi / Zhu Yuepeng, Liu Daoxin, Zhang Wenrong deng bian zhu. --
 59. Doudian yu Changyang / Beijing Shi wen wu yan jiu suo bian zhu. --
 60. Dunhuang ge ci tong lun / Wu Susen zhu. -- 2010.
 61. Dunhuang she hui jing ji wen xian ci yu lun kao = Research of the words in the Dunhuang manuscripts concerning social and economic history / Zhang xiao yan zhu. --
 62. Duo yuan cheng zhen hua yu Zhongguo fa zhan : Zhan lue ji tui jin mo shi yan jiu = Diverse urbanization and China development: a study on strategies and propelled patterns / Li Qiang deng zhu. --
 63. Er hao shou zhang : dang guan shi yi men ji shu huo / Huang Xiaoyang zhu. -- 2011.
 64. Fei Xiaotong yu xiang tu she hui yan jiu = Fei xiaotong and the earthbound society research / Zhao Xudong zhu bian. -- 2010.
 65. Fei Zhengqing Zhongguo hui yi lu / Fei Zhengqing zhu Yan Yating, Xiong Wenxia yi = Chinabound : a fifty-year memoir / John King Fairbank. --
 66. Fen shu, xu fen shu jiao shi / [Ming] Li Zhi zhu Chen Renren jiao shi. -- 2011.
 67. Feng Dequan zao jiao quan shu / Feng Dequan zhu. -- 2013.
 68. Fengdu Zhenjiang Han zhi Liu chao mu qun / Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian. -- 2013.
 69. Fo jiao shen hua yan jiu : wen ben, tu xiang, chuan shuo yu li shi / Wang Bangwei, Chen Jinhua, Chen Ming bian = Studies on Buddhist myths : texts, pictures, traditions and history / edited by Wang Bangwei, Chen Jinhua, Chen Ming. --
 70. Fuding jiu zhi hui bian / Zhou Ruiguang hui bian Fujian Sheng wen shi yan jiu guan zheng li. --
 71. Fuxi shen hua chuan shuo yu xin yang yan jiu = Fuxi shenhua chuanshuo yu xinyang yanjiu / Liu Huiping zhu. -- 2013.
 72. Gao bie wei ming hu : Bei da lao wu jie xing ji / Xi Xueyao, Zhang Cong, Sun Lanzhi zhu bian Ding Guangju, Guo Qingshan, Li Yiquan fu zhu bian. -- 2013.
 73. Gao tie / Han Song zhu. -- 2012.
 74. Ge ming gen ju di fa zhi wen xian xuan bian / Han Yanlong, Chang Zhaoru bian. -- 2013.
 75. Gelagu yi shi : lao gai hui yi lu zhi yi / Zhang Xianchi zhu. --
 76. Gong zheng, xiang cun, fa zhan : Zhong Fa guan yu tu di jing ying yu liu zhuan de dui hua / Ma Hongjun zhu bian. -- 2013.
 77. Gong Zizhen ci jian shuo / Yang Boling zhu. -- 2010.
 78. Gong Zizhen shi ji bian nian jiao zhu / (Qing) Gong Zizhen zhu Liu Yisheng, Zhou Xifu jiao zhu. --
 79. Gongyang xue yu Han dai she hui / Song Yanping zhu. -- 2010.
 80. Gou xiang di guo : gu dai Zhongguo yu gu Luoma bi jiao yan jiu / [De] Muqile, Mindao'an zhu bian Li Rongqing, Liu Hongzhao deng yi Li Rongqing jiao ding. --
 81. Gu dian mu lu xue / Lai Xinxia zhu. -- 2013.
 82. Gu gong Ming ci tu lu. -- Minguo 66-67 [1977-1978]
 83. Gu zhi shi yi / Luoyang Shi wen wu guan li ju, Luoyang min su bo wu guan bian. -- 2006-2008.
 84. Guan Tingfen ri ji / Zhang Tingyin zheng li. --
 85. Guang da chuan cheng : Nan Jia Hua ren san shi nian shi hua, 1980 nian dai-2010 nian dai = A legacy magnified : a generation of Chinese Americans in Southern California, 1980's-2010's / zhu bian Chen Shimei bian ji Sun Weichi [and 8 others]. --
 86. Guangzhou fu dao jiao miao yu bei ke ji shi / Li Zhitian, Li Jing bian zhu. --
 87. Guo gong nei zhan yu Zhong Mei guan xi : Maxie'er shi hua mi mi bao gao / Qiaozhi Katelaite Maxie'er zhu Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo fan yi shi yi = Chinese civil war and relationship between China and the United States, Marshall secret to the Chinese report / George Catlett Marshall. --
 88. Guo jia : 2011, Zhongguo wai jiao shi shang de kong qian xing dong = The nation : an unprecedented operation in the diplomatic history of China, 2011 / He Jianming zhu. -- 2012.
 89. Guo jia quan li yu min jian zhi xu : duo yuan shi ye xia de Ming Qing liang Hu xiang cun she hui shi yan jiu / Yang Guo'an zhu. --
 90. Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang "Changze wen ku" jie ti mu lu = Annotative catalog of the Nagasawa collection of National Taiwan University Library / zhu bian Gaoqiao Changyan. -- 2013.
 91. Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang Liuqiu guan xi shi liao ji cheng / zhu bian Gaoliang Cangji, Chiling Shou, Fengjianshan Hexing. -- 2013.
 92. Guo min zheng fu shou fu Taiwan yan jiu / Chu Jingtao zhu. --
 93. "Guo qiu" dan sheng qian ji : Ri zhi shi qi Taiwan bang qiu shi / Xie Shiyuan. --
 94. Guo wai Mao Zedong xue yan jiu = Guowai MaoZedongxue yanjiu / Shang Qingfei zhu. -- 2008.
 95. Guo xue wen ti zheng ming ji, 1990-2010 / Liang Tao, Gu Jianing bian. -- 2010.
 96. Guo you qi ye gai ge zhong de gong ren : Zhongguo fang zhi chan ye de ge an yan jiu = The enterprise reform in China and its impact on labour : cases from state cotton mills / Zhao Minghua zhu Fan Youqing yi. -- 2012.
 97. Hai zhong gu jun : Ming dai Penghu bing fang yan jiu lun wen ji / He Mengxing zhu. --
 98. Han hua tu xiang yu yi shu shi xue yan jiu / Huang Yafeng zhu. -- 2012.
 99. Han shu yi wen zhi yu shu mu wen xian lun ji / Zeng Shengyi zhu. --
 100. Han Wei Liu chao bei ke yi ti zi yan jiu / Mao Yuanming zhu. --
 101. Han yu shi yan jiu cong gao / Dong Zhiqiao zhu. --
 102. Han zi chuan bo yu Zhong Yue wen hua jiao liu / Zhao Liming. -- 2004.
 103. He ping jun lü xi lie / Yan Lianke zhu. -- 2013.
 104. Hei qiang li de xing cun zhe : fu nü qiu tu zhen fan wen ge ji shi / Qi Jiazhen zhu. --
 105. Henan shao shu min zu yu di qu fa zhan yan jiu = Henan shaoshuminzu yu diqu fazhan yanjiu / Yuan Siming zhu bian Ma Xiaojun fu zhu bian. -- 2012.
 106. Henan yu jin xian dai Zhongguo yan jiu [electronic resource] = Henan yu jinxiandai Zhongguo yanjiu / Wu Hongliang, Xie Xiaopeng zhu bian. -- 2010.
 107. "Hong lou meng" yu "li" : she hui yu yan xue yan jiu = A Dream of Red Mansions and "li" : a sociolinguistic approach / Wang Guofeng zhu. -- 2011.
 108. "Hou ge ming " : Zuo wei yi zhong lei xing xu shi / Zhao Mu zhu. -- 2012.
 109. Hu Xiang xue an / Chen Daixiang zhu bian. --
 110. Huang Kecheng zhuan / "Huang Kecheng zhuan" bian xie zu zhu. --
 111. Huang Yongnian xian sheng bian nian shi ji / Cao Lüning zhu. --
 112. Huludao Ri qiao qian fan de diao cha yu yan jiu = The investigation and research of repatriation of Japanese via Huludao / Zhang Zhikun, Guan Yaxin zhu. -- 2010.
 113. Jiading Li Liufang quan ji / Shanghai Shi Jiading Qu di fang zhi ban gong shi bian Tao Jiming, Wang Guangqian jiao zhu. --
 114. Jiajing Renhe Xian zhi / Hangzhou Shi di fang zhi ban gong shi bian. -- 2012.
 115. Jiang Jieshi yu ge pai xi jun fa zheng dou nei mu / [Quan guo zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian]. --
 116. Jiang Yiwu yan jiu zi liao hui bian / Jiang Manzheng zhu bian. --
 117. Jiang Zemin si xiang nian bian, yi jiu ba jiu-er ling ling ba / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian. --
 118. Jin dai hua jin cheng zhong de Hangzhou : Minguo Hangzhou yan jiu lun wen ji / Song Tao zhu bian Hangzhou wen shi yan jiu hui bian. -- 2011.
 119. Jin dai Hunan bao kan shi lüe / Huang Lin zhu. --
 120. Jin dai ren wu yan jiu : She hui wang luo yu ri chang sheng huo / Liao Dawei zhu bian. -- 2012.
 121. Jin dai Zhongguo ge ju wen xue chuang zuo te xing li shi shen shi / Ge Xiaoyi zhu. --
 122. Jin dai Zhongguo : jin rong yu zheng quan yan jiu / Zhu Yingui zhu. -- 2012.
 123. Jin shi Zhongguo ying xiang zi liao : 1793 nian yi lai xi fang de Zhongguo ying xiang. Di yi ji = Images of modern China / zhu bian Ouyang Yunbin. --
 124. Jin tou / Tang Nuo zhu. --
 125. Jin Xingyao ji wai wen bian / [Jin Xingyao zhu Jin Wennan bian]. -- 2013.
 126. Jin yu jiao hui : Shang Zhou kao gu, yi shu yu wen hua lun wen ji / zhu bian, Chen Guangzu = Radiance between bronze and jade : archaeology, art and culture of the Shang and Zhou Dyansties / edited by Kwang-tzuu Chen. --
 127. Jing du da xue cang chao ben shui jing zhu shu / Li Daoyuan zhu Yang Shoujing zuan shu Xiong Huizhen can shu Li Nanhui zheng li. -- 2010.
 128. Jiwei weng hui yi lu. -- 2007.
 129. Ju chang : Wang Jianwei de yi shu / bian ji He Xiangning mei shu guan OCT dang dai yi shu zhong xin zhu bian Huang Zhuan. -- 2008.
 130. Ju chang yu dao chang, guan zhong yu xin zhong : Taiwan xi ju yu yi shi lun ji = Performance space and sacred space, audience and believers : anthology of theatre and ritual in Taiwan / Qiu Kunliang zhu. --
 131. Kangxi cheng yi peng dang yu Qing dai ji quan zheng zhi / Lin Qian zhu. -- 2013.
 132. Kangxi Renhe Xian zhi / Hangzhou Shi di fang zhi ban gong shi bian. -- 2011.
 133. Ke Yan zhuan / Guo Jiulin zhu. --
 134. Kong Shangren yu "tao hua shan" / Xu Zhengui, Xu Wenkai zhu. --
 135. Kongzi jia yu tong jie / Yang Zhaoming, Song Lilin zhu bian. --
 136. Kua wen hua shuang bian dui hua : we hua de yu jing : di yu · ren lei ·li shi = A binatioanl coversation on bridging cultures : the context : place ·people· history : The third China-U·S cultural forum collection of the theses / Jia Leilei zhu bian = editor in chief Jia Leilei. -- 2013.
 137. Kua yu ji shi jian : wen xue, min zu wen hua yu bei yi jie de xian dai xing, Zhongguo, 1900-1937 / Liu He zhu Song Weijie deng yi. -- 2008.
 138. Kuang mi yu zhen mi / Pingshi dao shi zhu. --
 139. Kun mian ren sheng : shuang qin bu zhuo ji nian ji / Deng Lihao, Fu Jinyuan zhu. --
 140. Lan ting wen hua yan jiu / Chen Hao zhu bian. --
 141. Li dai Han wen da zang jing mu lu xin kao = New examination of the catalogues of Chinese Tri-sutra from the Tang dynasty to the present time / He Mei zhu. --
 142. Li dai si shu xu ba ti ji zi liao hui bian / Gu Hongyi, Dai Yangben ... [et al.] bian. -- 2010.
 143. Li dai wen hua xu bian / Yu zu kun bian. --
 144. Li Jiang / Pang Tiejian zhu. -- 2010.
 145. Li Linfu yan jiu / Ding Jun zhu. --
 146. Li san zhong de Jidu tu shen fen jian gou : Xie Fuya si xiang li cheng = Identity development of Christian diaspora : thought process of N.Z. Zia / He Qingchang zhu --
 147. Li shi zhi lu : Weinisi shuang nian zhan yu Zhongguo dang dai yi shu 20 nian. Fang tan ji = Passage to history : 20 years of La Biennale Di Venezia and Chinese contemporary art. Interview collection / zhu bian: Chengdu dang dai mei shu guan bian zhu: Weidemo, Huang Shiyun. --
 148. Li xiang, zun yan yu sheng cun zheng zha : Yuan dai jiang nan shi ren yu she hui zong he yan jiu = Ideal, dignity, and struggle for existence : the southern literati and the society in Yuan dynasty China / Shen Wanli zhu. -- 2012.
 149. Li Yu : Ming mo Qing chu yi guai jie / Jiang Guangdou zhu. --
 150. Lin Biao yuan shuai wen ji / Li De, Shu Yun zhu bian. --
 151. Lin Fengmian : Zhongguo xian dai mei shu jiao yu he xian dai hui hua de dian ji ren / Liu Shimin zhu = LinFengmian : the pioneer of modern Chinese art and education / by Shimin Liu. -- 2011.
 152. Liu Binyan shi dai : ya que wu sheng yan you sheng / Ma Yunlong. --
 153. Long fu si jie 78 hao : 95 ming mei shu shao nian cong 1960 zou lai = 78 Longfusi street / ["Long fu si jie 78 hao" bian wei hui]. --
 154. Long nian yi jiu qi liu / Lin Daoyuan zhu. --
 155. Lu Dingyi wen ji. --
 156. Lu Xun si yin zhi mi / Jin Conglin, Liu Zhongshu bian. --
 157. Lun xian shi qi Xianggang wen xue zuo pin xuan : Ye Lingfeng, Dai Wangshu he ji / Lu Weiluan, Zheng Shusen zhu bian Xiong Zhiqin bian jiao. --
 158. Lun Zhongguo = On China / (Mei) Hengli Jixinge zhu Hu Liping, Lin Hua, Yang Yunqin, Zhu Jingwen yi. -- 2012.
 159. Luo Zongzhen wen ji / Nanjing bo wu yuan bian. --
 160. Luoyang liu san Tang dai mu zhi hui bian / Mao Yangguang, Yu Fuwei zhu bian. -- 2013.
 161. Ma Wanqi yan jiu zi liao hui bian = Ma Wanqi yanjiu ziliao huibian / Xia Quan, Dong Jin bian. --
 162. Man zu min jian gu shi. Liao dong juan / Xia Qiu zhu bian. -- 2010.
 163. Mao Zedong zhu yi de xing wang : Zhongguo "ge ming" yu Hong Gaomian "ge ming" de li shi = The rise and fall of Maoism : a revolutionary history of China and Rouge Khmer / Song Zheng zhu. --
 164. Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Zhongguo jiu fang zhi mu lu = Catalogue of Old Local Chronicles of China in the Harvard-Yenching Library, Harvard University, U.S.A. / Li Dan bian. --
 165. Menggu ying xiong shi shi fa zhan shi = The developmental history of the Monglian heroic epic poetry / Renqindao'erji zhu. --
 166. Mi dong : qing chun de kuang huan yu lian yu / Hu Fayun zhu. --
 167. Min ming suo xi : Qing dai de nong ye he nong min / Guo Songyi zhu. -- 2010.
 168. Min Tai wen hua xin lun / Xu Xiaowang zhu. -- 2012.
 169. Ming dai nü xing bei zhuan wen yu pin guan ming fu yan jiu : yi "si ku" Ming ren wen ji wei zhong xin de kao cha / Chen Chao zhu. --
 170. Ming dai xiang cun jiu fen yu zhi xu : yi Huizhou wen shu wei zhong xin / Zhongdao Yuezhang zhu Guo Wanping, Gao Fei yi. -- 2012.
 171. Ming mo Qing chu Du shi xue yan jiu / Liu Chongxi zhu. --
 172. Ming mo Qing chu tian zhu jiao shi wen xian xin bian / Zhou Yan bian xiao. -- 2013.
 173. Ming Qing xi qu zhong de nü xing sheng yin yu li shi ji yi / Zeng Yongyi zong ce hua Hua Wei zhu. --
 174. Minguo er shi san nian Yancheng Xian ji / Chen Jintai, Zhou Yun zuan xiu Li Zhiyong deng jiao zhu. -- 2012.
 175. Minguo shi qi chu ban shi liao hui bian / Wu Yonggui bian. --
 176. Minguo shi qi chu ban shu mu hui bian / Liu Hongquan bian. -- 2010.
 177. Minguo shi qi Xinjiang jin rong dang an shi liao / zhu bian Tong Lu Xinjiang Weiwuer Zizhiqu dang an guan bian zuan. --
 178. Minguo tong zi jun du li sheng cun shou ce / Xu Yingchang deng zhu. -- 2013.
 179. Minguo xue ren xi nan bian jiang wen ti yan jiu / Wang Zhen'gang zhu. --
 180. Mingzhen fa shi wen ji / Nan yue fo jiao xie hui. -- 2009.
 181. Muzhai Chu xue ji shi zhu hui jiao / Qian Qianyi zhu Qian Zeng jian zhu Qing Zhaohui ji jiao. -- 2012.
 182. Nan Tang shu : liang zhong / Ma Ling, Lu You zhuan. -- 2010.
 183. Nantong xi ju : Tong gu jin hui nan bei ju ming liu = Nantongxiju / Cao Lin zhu. --
 184. Nanyang yi zhong Zhan guo Qin Han mu / Nanyang Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. --
 185. Nanzhao shi / Liang Xiaoqiang zhu. --
 186. Ningbo shang bang shi / Zhang Shouguang zhu. -- 2012.
 187. Nong cun tu di shi chang hua fa lü zhi du yan jiu / Li Yan zhu. --
 188. Ou kai tian yan qu hong chen : Wang Wenxing zhuan ji fang tan ji / Huang Shuning zhu bian. --
 189. Pa lou xi lie / Yan Lianke zhu. -- 2012.
 190. Piling ren pin ji / (Ming) Mao Xian, Ye Jin chu bian (Ming) Gu Xiancheng chong bian (Ming) Wu Liang zeng bu Wang Jizong dian jiao. --
 191. Po jie Mao Zedong wan nian zhi mi : po jie xian dai zui da li shi zhi mi de yi ge zhong da tu po = Mao Zedong / Li Weizhen zhu. --
 192. Qi shi nian dai / Beidao, Li Tuo zhu bian. -- 2009.
 193. [Qianlong] xin xiu Qingyang Fu zhi / (Qing) Zhao Benzhi xiu zuan Qingyang shi di fang zhi ban gong shi zheng li Zhang Xi, Wang Liming, Qi Shexiang, Ma Xiao dian xiao. --
 194. Qin Xi Han yin zhang yan jiu / Zhao Pingan zhu. --
 195. Qing chao qian qi she wai fa lü yan jiu : yi Guangdong di qu lai Hua wai guo ren guan li wei zhong xin / Wang Juxin zhu. -- 2012.
 196. Qing chu shi xuan wu shi liu zhong yin de / Xie Zhengguang, Chen Qianping, Jiang Liangqin he bian. --
 197. Qing dai Taiwan / Chen Jiexian, Yan Chongnian zhu bian. -- 2009.
 198. Qing dai xue zhe yan jiu lun zhu mu lu chu bian / Chen Donghui zhu bian. --
 199. Qing dai Zhongguo dui wai guan xi xin lun / Liao Minshu zhu. --
 200. Qing dai "Zuo zhuan" kao zheng yan jiu = Study of textual research about Zuo zhuan in Qing dynasty / Jin Yongjian zhu. --
 201. Qing he Rao Zongyi xian sheng jiu shi wu hua dan Dunhuang xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhong yang wen shi yan jiu guan, Dunhuang yan jiu yuan, Xianggang da xue Rao Zongyi xue shu guan bian. --
 202. Qing hua da xue cang Zhan guo zhu jian. 4 / Qing hua da xue chu tu wen xian yan jiu yu bao hu zhong xin bian Li Xueqin zhu bian. -- 2013.
 203. Qing ling shi qi Taiwan ru xue can kao wen xian / Lin Qingzhang, Jiang Qiuhua zhu bian. --
 204. Qing Liuqiu guan hua ke ben "Ren zhong hua" yu fa yan jiu A grammatical study of the Qing Ryukyu mandarin textbook Renzhonghua / Li Dandan zhu. --
 205. Qing qian "shi tong" xue yan jiu = The history of research on Shitong before Qing dynasty / Wang Jiachuan zhu. --
 206. Qing zhu He Bingdi xian sheng jiu shi hua dan lun wen ji / "Qing zhu He Bingdi xian sheng jiu shi hua dan lun wen ji" bian ji wei yuan hui bian. -- 2008.
 207. Qiuci shi liao ji lu / Zhong gong Kuche Xian wei, Kuche Xian ren min zheng fu bian Pei Xiaozeng zhu bian. -- 2010.
 208. Qu lun yu qu shi : Yuan Ming Qing xi qu shi kao / Zeng Yongyi zong ce hua Lu Lin zhu. --
 209. Ren lei xue yan jiu / Zhuang Kongshao zhu bian. --
 210. Ren min zheng xie zhi du gong neng bian qian yan jiu = The changing functions of the CPPCC system / Hu Xiaoxiu zhu. -- 2010.
 211. Riben guan cang Diaoyu Dao wen xian kao zuan (1885-1895 nian) / Li Li zhu yi. --
 212. Sai Jinhua : xi meng hong chen de chuan qi nü zi / Zhao Shuxia zhu. -- 2014.
 213. Saijinhua bi jiao yan jiu / Shu Lan zhu. --
 214. Sengzhao yu Jizang de shi xiang zhe xue / Chen Pingkun zhu. --
 215. Shan Jixiang wen bo wen ji / Ben shu bian ji zu bian. --
 216. Shi jiu shi ji yi lai Zhongguo di fang dao jiao bian qian / Li Zhitian zhu bian. --
 217. "Shi ren yu xue" yu Song dai shi xie / Zhang Gaoping zhu. --
 218. Shi shui tao tao, xin lu yao yao / Jialin zhu. --
 219. Shi zi shan Chu wang ling = Shizishan Chu king's mausoleum / Xuzhou Han wen hua feng jing yuan lin guan li chu, Xuzhou Chu wang ling Han bing ma yong bo wu guan bian Ge Mingyu bian zhu. -- 2011.
 220. "Shi zu zhi" cheng shi pin min de sheng cun xing dong = The subsistence action of the "organization-lost" urban poor / Chen Yun zhu. --
 221. Shu qing Chun qiu san zhuan lun cong / Wang Chuqing zhu. --
 222. Shu Xincheng ri ji / Shu Xincheng zhu ze ren bian ji Wang Youpeng and three others. --
 223. Shui jing zhu cheng yi kao / Qu Yingjie zhu. --
 224. Shui mu feng yu : Beijing Qing hua da xue wen ge shi / Qi Zhi bian. --
 225. Shun Kang ci tan qun ti bu yun chang he yan jiu / Liu Donghai zhu. --
 226. Si shu si cun = My humble views on The four books / (Ming) Ji Ben zhuan Zhu Xiangyu dian jiao Zhong Caijun jiao ding. --
 227. Song ci tong shi / Xiao Peng zhu. -- 2013.
 228. Song dai fo jiao shi / Yan Mengxiang zhu. --
 229. Song dai lun shu shi yan jiu / Cai Xianliang zhu. --
 230. Song dai shi hua yu shi xue wen xian yan jiu / Bian Dongbo zhu. --
 231. Su wen xue de ya hua : ci yu zhu gong diao de xing qi yu fa zhan = Suwenxue de yahua : ci yu zhugongdiao de xingqi yu fazhan / Ye Hui, Zhang Bing zhu. -- 2010.
 232. Su Zhong zhan di wen hua : li ming qian de zhong sheng = SUZHONGZHANDIWENHUA / Zhang Guichi zhu. --
 233. "Ta zhe" jing xiang : Haolaiwu dian ying zhong de Hua ren nü xing = The image of the other : Chinese women in Hollywood films / Sun Meng zhu. -- 2010.
 234. Tai chu ri li biao / Zhu Guichang bian zhu. -- 2013.
 235. "Tai du" de she hui ji chu / Peng Weixue zhu. -- 2008.
 236. Tai yu xiao shuo shi ji zuo pin zong ping / Lin Yangmin. -- 2012.
 237. Tang cai zheng san si shi yan jiu / He Ruquan zhu. --
 238. Tang dai jing tu zu shi quan ji / (Tang) Shandao, Fazhao, Shaokang deng zhu Zhang Jinggang bian jiao. --
 239. Tang dai Tufan yu xi bei min zu guan xi shi yan jiu / Yang Ming zhu. -- 2012.
 240. "Tian wen" jiang gao / Zhang Bigong zhu. --
 241. Tian yin : ding you yin she ji / Fang Wenzhai zhu. --
 242. Ting yun guan tie hui kao / Zhou Daozhen bian zhu. --
 243. Tu shuo guo xue yang sheng cong shu. Di 2 ji / Song Shugong zhu bian. --
 244. Wan Qing Changzhou ming xian ri ji si zhong / Ye Zhou dian jiao. --
 245. Wan Qing Taiwan fan su tu / Chen Zongren bian zhuan = Illustrations of aborigines in late Qing Taiwan / edited by Tsung-jen Chen. --
 246. Wang Bomin mei shu shi yan jiu wen hui / Zhongguo mei shu xue yuan bian. --
 247. Wang Chuanshan yan jiu zhu zuo shu yao / Zhu Diguang zhu. -- 2010.
 248. Wang Rongbao ping zhuan / Zhao Linfeng zhu. --
 249. Wang Yun quan ji hui jiao / Wang Yun zhu Yang Liang, Zhong Yanfei dian jiao. -- 2013.
 250. Wei tian ai ren ji lun : Wang Zheng Tian zhu jiao wen xian ji / Wang Zheng zhu Mao Ruifang bian zhu. -- 2014.
 251. Wei zheng yi qiao xiang fa chui : shen pan Riben zhan fan de jun shi fa guan Ye Zaizeng / Mei Xiaobin, Ye Shubing zhu. -- 2007.
 252. "Weng Tonghe ri ji" kan wu lu : Fu : Jia wu ri ji / Zhong Weixing zhu. -- 2010.
 253. Wo men, 1994-2013 : Zhongguo Song Zhuang yi shu jia ji qun er shi zhou nian ji nian te zhan = We, 1994-2013 : the 20th anniversary collective exhibition of China Song Zhuang artists / Song zhuan mei shu guan zhu ban. --
 254. Wo men chang chang wu yan yi dui : Xiao Zheluo zhi shang zuo pin ji = We often have nothing to say : collection of works on paper by Xiao Zheluo. -- 2007.
 255. Wu ding shang kong de ai qing = Rooftop romance / Xu Chunqiao zhu. --
 256. Wu jie de dui hua : Deguo Han xue jia de Zhongguo ji yi / Li Xuetao zhu. --
 257. Wu shu zhang wen : Chen Dawei shi xuan 1992-2013 / Chen Dawei zhu. --
 258. Wu si zai Xianggang : zhi min qing jing, min zu zhu yi ji ben tu yi shi / Chen Xueran zhu. --
 259. Wu yue nuo shen : Zhongguo Hunan Linwu nuo wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhou Huabin, Chen Xiuyu zhu bian. --
 260. Wu Yue Qian shi jia zu wen hua yan jiu / Li Zuixin zhu bian. -- 2010.
 261. Wu Zhizhen shi ji / Wu Zhizhen zhuan Xu Zheng dian jiao. -- 2012.
 262. Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun deng xiang guan xin han / Huang Fusan deng jie du He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji. --
 263. Xi bu nong cun shao shu min zu lao dong li zhuan yi wen ti yan jiu : ji yu min zu di qu nong cun wei guan shu ju = Study on ethnic minority's migrants in west rural China : based on the micro data from rural ethnic Areas / Ding Sai zhu. --
 264. Xi qu shi lun xin de / Zeng Yongyi zong ce hua Fu Jin zhu. --
 265. Xi Xia kao gu lun gao / Niu Dasheng zhu. --
 266. "Xi xiang ji" yan jiu shi. Yuan Ming juan / Huang Jihong zhu. --
 267. Xi you ji zheng li jiao zhu ben = The textual notes of Journey to the west / Wu Cheng'en yuan zhu Li Hongfu zheng li jiao zhu. -- 2013.
 268. Xi yu li shi yu wen xian lun cong / Shi Xinrong, Liu Zhenwei zhu bian. --
 269. Xia guang can lan de zao chen / Chen Zhongshi zhu. -- 2013.
 270. Xian dai / [Shi Zhecun zhu bian]. -- 2011.
 271. Xian dai Taiwan wen xue Mazu de bian xie yu jie du / Xu Zhenling zhu. --
 272. Xian dai Zhongguo zhuan ji xie zuo de li shi yu xu shi = Xiandai Zhongguo zhuanji xiezuo de lishi yu xushi / Ye Zhiliang zhu. --
 273. Xian dai zhu yi ji qi bu man / Chen Fangming zhu. --
 274. Xian Qin shi yan jiu wen xian san zhong / ze ren bian ji Geng Suli, Nan Jiangtao. --
 275. Xian Qin xi nan min zu shi lun / Zhai Guoqiang zhu. --
 276. Xiang jun / Zhu Hanmin, Ding Pingyi zhu bian. -- 2013.
 277. Xianggang kang zhan ying xiong pu / Chen Jingtang zhu. --
 278. Xianggang tong jun bai nian tu shi / Ke Baoluo. -- c2012.
 279. Xiangxi Miaojiang zhen xi min zu shi liao ji cheng / Tan Biyou, Jia Zhongyi zhu bian. --
 280. Xiangxi yuan shi zong jiao yi shu yan jiu / Lu Qun zhu. -- 2012.
 281. Xiao cun zheng shi : yi ge ji ceng dang zhi bu de shi li / Zhu Lingjun, Li Zhengkui zhu. -- 2009.
 282. Xiao shi de lao Beijing / Mei Yingdong zhu He Yujia yi = The last days of old Beijing : life in the vanishing backstreets of a city transformed / Michael Meyer. -- 2013.
 283. Xiao xue sou yi : wai san zhong / Long Zhang ji. --
 284. Xin fang, min zhu yu fa zhi : Zhongguo hua ti / Lin Feng, Wang Shucheng bian zhu. -- c2013.
 285. Xin shi qi wen yi xue qian yan sao miao = Xinshiqi wenyixue qianyan saomiao / Du Shuying zhu. -- 2012.
 286. Xin shi xue yu xin Han xue : er shi shi ji Zhongguo shi xue ping lun xu bian / Wang Xuedian zhu. --
 287. Xing wei yi shu Zhongguo wen xian 1985-2010 = The documenta of Chinese performance art 1985-2010. -- 2011.
 288. Xing zou de qun shan / Li Rui zhu. -- 2008.
 289. Xinjiang Kashiga'er gu cheng li shi wen hua yan jiu / Xinjiang shi fan da xue mei shu xue yuan hui bian zhu bian Li Qun, Yan Fei. --
 290. Xiyu bei ming lu / Dai Liangzuo bian zhu. -- 2013.
 291. Xu bai zhai chi du jiao shi / Li Xu zhu Jiang Huang ji Wang Weibo jiao shi. -- 2013.
 292. Xu lao hu yu bai gua fu / Gao Yang zhu. -- 2010.
 293. Xu Xiake, Ding Wenjiang yan jiu wen gao / Liu Ruisheng zhu. -- 2011.
 294. Xuan hua yu sao dong / W. Fukena zhu Zeng Han yi. --
 295. Xun zhao da ji huang xing cun zhe / Yiwa. --
 296. Yan Jiagan yu guo ji jing ji he zuo = Yen Chia-kan and international economic cooperation / Xu Ruihao, Zhou Xiuhuan, Liao Wenshuo bian ji. --
 297. Yan se yu ji si : Zhongguo gu dai wen hua zhong yan se han yi tan you / Wang Tao zhu Zhi Xiaona zhu. --
 298. "Yang ban xi" ji yi : "wen ge" qin li / Li Song bian. --
 299. Yang ku le, zhu xiao le, ma yi bing le / Chen Yazhen zhu. --
 300. Yang Sheng'an cong shu. -- 2002.
 301. Yi fen zhong de yi bai nian = One hundred years in one minute. --
 302. Yi liao, ci shan yu Ming Qing Fujian she hui / Wang Zunwang, Li Ying zhu. -- 2010.
 303. Yi wei xin hua she ji zhe pin wu Mao Zedong / Shen Zunjing zhu. -- 2012.
 304. Yi zhong du li lun shu = An independent discourse / Huang Jianhong zhu. --
 305. Yi zuo ta / Liu Jiandong zhu. -- 2012.
 306. Yin ming da shu jiao shi / Kuiji zhuan Mei Deyu jiao shi. --
 307. Yin ni de jiang tu : wei suo zhi du yu Ming di guo / Gu Cheng zhu. -- 2012.
 308. Ying cang sui yue : Xianggang jiu zhao pian / [Xianggang li shi bo wu guan bian zhi] = Images through time : photos of old Hong Kong / [produced by the Hong Kong Museum of History]. -- 2013]
 309. Ying Han fu zhuang fu shi ci hui = A English-Chinese dictionary of apparel & accessories / Wang Chuanming zhu bian Liu Shitao zhu shen. -- 2007.
 310. Ying yi de zheng zhi : Minguo dian ying jian cha zhi du yan jiu / Wang Chaoguang zhu. -- 2013.
 311. You xia yu Han dai she hui / Peng Wei zhu. --
 312. Yuan dai Kui zhang ge xue shi yuan yu Yuan dai wen tan / Qiu Jiangning zhu. --
 313. Yuan Ming Qing xi qu kao lun / Cheng Yun zhu. -- 2013.
 314. Yuan Ming Qing yu yan xian xiang kao cha : Yi "Lao qi da" si zhong ban ben wei yan jiu dui xiang = Yuan Ming Qing yuyan xianxiang kaocha : yi Laoqida sizhong banben wei yanjiu duixiang / Tu Haiqiang, He Daji zhu. -- 2011.
 315. Yuan qu yu min su = Yuan drama and folklore / Chen Xuxia zhu. --
 316. Yue du yi sheng / Xie Mian zhu. -- 2011.
 317. Zai jian Ba bie ta : dang Zhongguo yu shang Fei Zhou = Babel caution / Chang Jiang, Yuan Qing zhu. -- 2013.
 318. Zai wen ben yu xian shi zhi jian : jin xian dai Riben zuo jia bi xia de Zhongguo = Zaiwenben yu xianshi zhijian : jinxiandai Riben zuojia bixia de Zhongguo / Li Yannan zhu. --
 319. Zai zhong jian di dai = On the mid-ground / Hou Hanru zhu, Weng Xiaoyu, Li Ruyi yi. --
 320. Zeng ding ben Zhongguo chan si xiang shi : cong liu shi ji dao shi shi ji / Ge Zhaoguang zhu. -- 2008.
 321. Zeng Zhaoyu wen ji. Ri ji shu xin juan / Nanjing bo wu yuan bian. --
 322. Zhan guo zhu shu lun ji / Chen Jian zhu. --
 323. Zhang Taiyan hou qi zhe xue si xiang yan jiu / Cai Zhidong zhu. --
 324. Zhang Zongxiang wen ji / [Zhejiang Sheng wen shi yan jiu guan bian] Cao Jinyan zhu bian Xu Xiaojun fu zhu bian. --
 325. Zhejiang 60 nian tong ji zi liao hui bian / Zhejiang Sheng tong ji ju, Guo jia tong ji ju Zhejiang diao cha zong dui bian. -- 2010.
 326. Zhi bu zu zhai xu ba ti ji ji lu / Ji Qiuhua bian ji. -- 2010.
 327. Zhong gu yi jiao Hua hua cong kao / Lin Wushu zhu. -- 2011.
 328. Zhong Jingwen min su xue lun ji / Zhong Jingwen zhu. --
 329. Zhong Meng guo jia guan xi li shi bian nian (1949-2009) / Bi Aonan zhu bian. --
 330. Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Fu Sinian tu shu guan cang Dunhuang yi shu = Dunhuang manuscripts in the collection of the Fu Ssu-nien Library, Institute of History and Philology, Academia Sinica / Fang Guangchang zhu bian. --
 331. Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Fu Sinian tu shu guan shan ben shu zhi. Jing bu / Fu Sinian tu shu guan shan ben shu zhi bian zuan xiao zu. --
 332. Zhong yi yan ke xue / zhu bian Wang Mingfang, Xie Xuejun. -- 2004.
 333. Zhongguo bin zang li yi xue xin lun / Zheng Zhiming zhu. -- 2010.
 334. Zhongguo cheng shi hua jin cheng de she hui xin li yan jiu = Social pyschology studies on China's urbanization process / Shi Xiangshi zhu bian. --
 335. Zhongguo chuan bo xue 30 nian, 1978-2008 / zhu bian Wang Yihong, Hu Yiqing. -- 2010.
 336. Zhongguo dang dai wen xue zhong de li shi xu shi : Haidebao jiang gao / Zhang Qinghua zhu. -- 2012.
 337. Zhongguo de zao qi jin dai jing ji : 1820 nian Huating--Lou Xian di qu GDP yan jiu / Li Bozhong zhu. -- 2010.
 338. Zhongguo di yi fu ren Peng Liyuan / Song Dongdong, Cheng Yuxia. -- 2013.
 339. Zhongguo ge dang ge pai xian zhuang / [Bian ji zhe shuo wen she bian ji bu]. -- Minguo 35 [1946]
 340. Zhongguo ge ming jian shi : cong Sun Wen dao Mao Zedong / Tang Degang zhu Zhongguo jin dai kou shu shi xue hui bian Gu Canglin fan yi Xia Peiran shen jiao. --
 341. Zhongguo gu dai ban quan shi = History of copyright in ancient China / Li Mingshan zhu bian. --
 342. Zhongguo gu dai cha shu ji cheng / Zhu Zizhen, Shen Dongmei, Zengqin bian zhu. -- 2010.
 343. Zhongguo gu dai shang fa shi gao / Li Gongguo zhu bian. --
 344. Zhongguo gu dai shi lun wen xuan cui / Hao Chunwen, Li Huarui zhu bian. --
 345. Zhongguo gu dai tao ci wen xian ji lu / [bian zhe Zhongguo guo jia tu shu guan]. -- 2003.
 346. Zhongguo gu dai wen lun yu wen xue jing dian chan shi / Zhu Zhirong zhu. -- 2012.
 347. Zhongguo gu dai xing xue bao gao = The report on sexuality in ancient China / Feng Guochao zhu. --
 348. Zhongguo gu dai zheng fu jiu zhu ti xi yan jiu / Zhen Jinzhong zhu. --
 349. Zhongguo hui guan zhi zi liao ji cheng. Di yi ji / Wang Rigen, Xue Pengzhi bian zuan. --
 350. Zhongguo jia pu zi liao xuan bian / Shanghai tu shu guan bian Chen Jianhua, Wang Heming zhu bian. --
 351. Zhongguo jian yu zhi du xian dai hua de li shi, li lun yu shi jian / Zhongguo zheng fa da xue jian yu shi xue yan jiu zhong xin, Zhongguo jian yu gong zuo xie hui jian yu shi xue zhuan ye wei yuan hui, Lüshun Ri E jian yu jiu zhi bo wu guan bian gu wen Xue Meiqing, Gui Xiaomin zhu bian Ma Zhibing, Zhu Jimin, Jiang Ye bian zhe Ma Zhibing, Wang Guiren, Zhou Aimin, Xu Jiajun, Gao Yan. --
 352. Zhongguo jiao yu tong shi = General history of Chinese education / zong zhu bian Wang Bingzhao, Li Guojun, Yan Guohua. --
 353. Zhongguo li dai fu zhi fu shi / Huang Hui zhu. --
 354. Zhongguo li dai jing shu di wang xue cong shu. Song dai bian / Lin Qingzhang zhu bian. -- 2012.
 355. Zhongguo mei xue tong shi = History of Chinese Aesthetics / Ye Lang zhu bian Zhu Liangzhi fu zhu bian. --
 356. Zhongguo min zhu zheng zhi de kun jing : 1909-1949 wan Qing yi lai li jie yi hui xuan ju shu lun / Zhang Pengyuan zhu. -- 2013.
 357. Zhongguo nong shi yu huan jing shi yan jiu / Wang Xingguang zhu. --
 358. Zhongguo shi ge wu nian ji hua yan jiu bao gao / zhu bian Liu Guoguang fu zhu bian Zhang Zhuoyuan, Dong Zhikai, Wu Li. -- 2006.
 359. Zhongguo shi xue shi zi liao hui bian / Zhang Yue zhu bian. -- 2009.
 360. Zhongguo si xiang shi jiang yi / qian xin zu zhu. -- 2013.
 361. Zhongguo Song dai jia ju : yan jiu yu tu xiang ji cheng / Shao Xiaofeng zhu hui tu ren yuan Shao Xiaofeng [and others]. -- 2010.
 362. Zhongguo wan Ming yu Ou Zhou wen xue : Ming mo Yesu hui gu dian xing zheng dao gu shi kao quan = European literature in late-Ming China : Jesuit exemplum, its source and its interpretation / Li Shixue zhu. -- 2010.
 363. Zhongguo wen mai / Yu Qiuyu. --
 364. Zhongguo wen wu yi shu pin pai mai er shi nian : 1992-2011 / Zhao Yu zhu. -- 2013.
 365. Zhongguo wu dao da ci dian / Wang Kefen ... [et al.] zhu bian. -- 2010.
 366. Zhongguo xiang cun : lun 19 shi ji ji de di guo kong zhi = Rural China : imperial control in the nineteenth century / Xiao Gongquan zhu Zhang Hao, Zhang Sheng yi. --
 367. Zhongguo xue shu bian nian. Song dai juan / Yu Zhanghua zhuan Mei Xinlin, Yu Zhanghua zhu bian. --
 368. Zhongguo xue wen sou / Shouye Zhixi zhu Zhou Xianmin yi. -- 2011.
 369. Zhongguo yu yan sheng huo zhuang kuang bao gao, 2009 / Guo jia yu yan zi yuan jian ce yu yan jiu zhong xin bian Guo jia yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui fa bu. -- 2010.
 370. Zhongguo "zi you" pai wen xue de liu bian / Chen Guo'en, Zhang Sen, Wang Jun zhu. --
 371. Zhonghua jiao tong shi hua / Chen Hongyi zhu. --
 372. Zhonghua Minguo zai da lu de zhen xiang = Tales of the Republic of China / Han Wenning bian zhu. -- 2012.
 373. Zhouqing yi wen / [Qing] Sun Yirang zhu Xu Heyong, Zhou Liren ji jiao. --
 374. Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu / bian zhe "Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu" bian ji zu. --
 375. Zhu Xi da ci dian / Zhang Liwen zhu bian. --
 376. Zhu Zhixin ji / Guangdong Sheng zhe xue she hui ke xue yan jiu suo li shi yan jiu shi bian. --
 377. Zhuangzi sang zang ji sheng si si xiang / Xu Yaqiao zhu. -- 2013.
 378. Zou bu chu men de guo jia : Ma Yingjiu de Taiwan / Qiu Chuiliang zhu. --
 379. Zou Dongkuo nian pu / Zhang Weihong zhu. --
 380. Zou ru Zhongguo bao feng yan : Lin Daguang hui yi lu / Lin Daguang, Chen Shu he zhu. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley homePreview the new Library website
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)